Projekt „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr POWR.02.06.00-00-0065/19, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 21 879 140,76 PLN.

NAPISZ DO NAS!

Jak skorzystać z usług inkubatora?

  • Skontaktuj się z nami;
  • Dostarcz nam orzeczenie, wypełniony formularz i podpisaną klauzulę RODO;
  • Porozmawiaj z naszym specjalistą;
  • Ustal czego potrzebujesz i w jakim zakresie;
  • Opracowuj z nami plan i harmonogram działań;
  • Wyposażony/a w wiedzę i narzędzia podejmij dalsze decyzje o swojej karierze i firmie.